Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

The Lagom Hotel Turizm Anonim Şirketi (“THE LAGOM HOTEL”) olarak, işbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Bu kapsamda bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki gibidir:

a)Veri Sorumlusu ve Varsa Temsilcisinin Kimliği

 

Veri sorumlusu; Çağlayan Mah, 2009 Sk. Kapı No:15.21- Muratpaşa-ANTALYA adresinde mukim, Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 116411 sicil numarası ile kayıtlı The Lagom Hotel Turizm Anonim Şirketi ’dir.

 

b)Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Şirket tarafından https://tatil.cumhuriyet.com.tr internet sitesi üzerinden yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak, THE LAGOM HOTEL’a verdiğiniz isim-soyisim, doğum tarihi, cinsiyet bilgisi, T.C. kimlik numarası, varsa yabancı kimlik numarası veya pasaport numarası, banka ve/veya kredi kartı bilgileri, plaka bilgisi, adres, e-posta adresi ve telefon numarası kategorisindeki kişisel verileriniz ve THE LAGOM HOTEL’a üyelik kapsamında sunduğunuz kişisel verileriniz, üyelik formu, mobil uygulama ve internet sitesi veya dijital uygulamalar, sosyal medya, çağrı merkezi, müşteri görüşmeleri, SMS, web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, Şirketimize yapılan yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, anlaşmalı firmalar ve iş ortakları gibi Şirketimizin sizlerle iletişime geçtiği kanallar aracılığıyla toplanıp yasal süresi veya veri işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanmaktadır. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesi çerçevesinde, gerekli olması halinde varsa açık rıza verdiğiniz işleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, THE LAGOM HOTEL’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi kaydıyla THE LAGOM HOTEL’ın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleri ile toplanmaktadır.

c)Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

THE LAGOM HOTEL kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Üyelik işlemlerinizin gerçekleştirilmesini sağlamak, alışveriş işlemlerinizin gerçekleştirilmesine aracılık etmek ve alışveriş kayıtlarını tutabilmek ve üyelik ve alışveriş süreçlerine ilişkin işlemleri kanuna uygun olarak yürütebilmek,
 • Sözleşme ilişkisi gereği iletişim kurmak için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Elektronik (internet sitesi /mobil uygulama vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • İnternet sitemiz ve/veya mobil uygulamamızda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak resmi kurumlardan gelen talepleri yerine getirebilmek,
 • İnternet sitemiz ve/veya mobil uygulamamızdaki ürün ve hizmetlerin yer aldığı sayfaların kontrolünü yapabilmek,
 • Müşteri hizmetleri faaliyetlerimizi (taleplerin yanıtlanması, kalite kontrolü vb.) gerçekleştirebilmek ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • İletişim tercihlerinizi dikkate alarak, izin vermeniz kaydıyla, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek; kupon, indirim ve özel promosyonlar sunmak; ilgi alanlarınızı dikkate alarak ilgilenebileceğiniz ürünler hakkında bilgi vermek ve kampanyaları aktarmak; anket, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapmak; anketler veya soru formları ile görüşlerinizi öğrenmek için direkt ya da anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla sizinle e-posta, telefon, SMS veya posta yoluyla iletişime geçmek,
 • İzin vermeniz kaydıyla, üçüncü kişiler tarafından çerezler aracılığıyla pazarlama faaliyetinde bulunulmasını mümkün kılmak,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Hile veya dolandırıcılık teşkil eden, güvenlik ihlali oluşturan veya şüpheli ya da hukuka aykırı olan faaliyetleri önlemek, tespit etmek, en aza indirmek ve soruşturmak, işlem güvenliğini takip edebilmek için log, IP ve trafik kayıtlarını tutabilmek,
 • İnternet sitemiz ve/veya mobil uygulamamızın kullanımına ilişkin herhangi bir uyuşmazlığın meydana gelmesi durumunda uyuşmazlıkların çözülmesini sağlamak,
 • İnternet sitemiz ve/veya mobil uygulamamızı ve hizmetlerimizi sizler için özelleştirmek, ölçmek ve geliştirmek,
 • Web sitesi ve/veya mobil uygulamalarda yaşanan hataları takip edilebilmek ve izleyebilmek,
 • Kara paranın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum sağlamak,
 • Ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesine aracılık etmek, ödemeleri tahsil etmek ve ödemelerin satıcılara transfer edilmesini sağlamak,
 • Satın aldığınız ürün ve hizmetlerin satıcılar tarafından alıcılara gönderilmesini sağlamak için satıcılarla iletişim kurmanızı sağlamak,
 • Satıcılara faturaların gönderimini sağlamak,
 • Müşteri memnuniyetini sağlayabilmek ve müşteri taleplerini yanıtlanması, kimlik/harcama teyidini ve ücret iadelerini gerçekleştirmek amacıyla hesabınız ile ilgili size bildirimde bulunmak, hesabınız ile ilgili sorunları gidermek, uyuşmazlıkları çözmek veya müşteri hizmetleri faaliyeti kapsamında gerekli olabilecek diğer hizmetleri sağlamak.

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; THE LAGOM HOTEL’in iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine ve alt kuruluşlarına, izin vermeniz kaydıyla, kişisel verilerin bulut sistemlerinde depolanmasına bağlı olarak yurtdışında bulunan anlaşmalı sunucu sistemlerine; kamu kurum ve kuruluşlarına; bağımsız denetim şirketlerine; anlaşmalı ödeme ve/veya elektronik para kuruluşlarına; Mastercard, Visa, BKM gibi ulusal ve uluslararası kart kuruluşlarına; anlaşmalı kargo ve kurye şirketlerine; ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcılarına; çerez (cookie) hizmeti alınan iş ortaklarına; pazar araştırması yapacak şirketlerle aktarılabilecektir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle THE LAGOM HOTEL’e iletmeniz durumunda THE LAGOM HOTEL talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, THE LAGOM HOTEL tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle THE LAGOM HOTEL’e iletebilirsiniz. Bu hakkınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; THE LAGOM HOTEL nezdinde daha önceden kayıtlı bulunan e-posta adresiniz üzerinden THE LAGOM HOTEL’ın destek@thelagomhotel.com adresine elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz.

The Lagom Hotel Turizm Anonim Şirketi